Masz pytania? Zadzwoń do nas! 695 641 885 tokarson@wp.pl

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNIKA ROZGRYWEK PAINTBALL-OWYCH

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, na których spoczywa pełna odpowiedzialność.
 2. Rozgrywka odbywa się tylko na wyznaczonym terenie, który jest ograniczony siatką ochronną bądź taśmą ostrzegawczą. Bezwzględnie zabrania się strzelania poza wyznaczony obszar oraz nad siatką ochronną! Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
 3. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 4. Każdy gracz znajdujący się w strefie bezpieczeństwa przed wejściem na pole rozgrywki powinien założyć maskę ochronną na twarz i pod żadnym pozorem jej nie ściągać na terenie pola. Gdy zauważy się gracza ze ściągniętą maską należy niezwłocznie zaprzestać grę i poinformować najbliższą osobę z obsługi.
 5. Zawodnik schodzący z pola gry jest zobowiązany mieć uniesioną do góry jedną rękę, a w drugiej nieść marker zabezpieczony i skierowany lufą w dół. Powinien iść możliwie jak najkrótszą drogą do strefy bezpieczeństwa nie przeszkadzając innym uczestnikom w grze. Zabrania się informowania innych graczy o położeniu przeciwników.
 6. Markery znajdujące się poza polem rozgrywki muszą być zabezpieczone przed przypadkowym strzałem i skierowane lufą w dół.
 7. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
 8. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami znalezionymi na ziemi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem markera paintball-owego. Każdy gracz odpowiada za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu.
 9. Należy unikać zanieczyszczenia markera np. ziemią lub śniegiem, gdyż może to doprowadzić do zablokowania się oraz uszkodzenia markera.
 10. Zabrania się dokonywania samowolnych napraw, demontażu, regulacji sprzętu.
 11. Walka kontaktowa jest zabroniona! Osoby nietrzeźwe, bądź pod wpływem innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera. Odpowiedzialność spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
 13. Na polu przestrzegamy zasad FAIR-PLAY.
 14. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje usunięciem gracza z pola!!! Osoba taka nie ma prawa żądać zwrotu poniesionych kosztów od organizatora!!!

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK

 1. Zapoznałem się z regulaminem oraz zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintball-owego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu paintball-owego.
 3. Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 4. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintball-owego.
 5. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
 6. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
 7. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym i jeśli uszkodzę go w sposób mechaniczny bądź umyślnie zobowiązuję się do zwrócenia kosztów jego naprawy.

 

Podoba Ci się nasza oferta? Skontaktuj się z nami!